Непотизмот

Од роднини и пријатели глава не можеш да кренеш. Ако веќе си му помогнал на еден, значи можеш да им помогнеш на сите. Ако...

Лична филозофија на животот

Ја има секој, ама се ретки оние што секојдневно ја конкретизираат и остваруваат без отстапка пред други и пред друго, пред нејзината загроза. Ретките се...

Нафрлоци за поетот и писателот (основа за есеј)

Поет: уметник на зборовите. Има начелно иста судбина како и другите уметници. Тој е со слични диспозиции и сличен карактер, потоа има слична општествена...

Премислувам, промислувам, разграничувам и домислувам

Секој ден, речиси по цел ден и во не мал дел од ноќта. Еднакво кога пишувам, допишувам, запишувам или препишувам. Еднакво кога физички се...

Живуркањето

Ќе дојдат некои сметкаџии, ќе ти ја удрат сметката, ќе си пресметаат како може најлесно да биде по нивно, и со сила ако треба,...

За личноста и колективот

На нашево време му се потребни силни личности кои ќе ја покренат работната и творечката енергија на колективот, кои ќе се зафатат со многубројните...