Нафрлоци за поетот и писателот (основа за есеј)

Поет: уметник на зборовите. Има начелно иста судбина како и другите уметници. Тој е со слични диспозиции и сличен карактер, потоа има слична општествена...

Премислувам, промислувам, разграничувам и домислувам

Секој ден, речиси по цел ден и во не мал дел од ноќта. Еднакво кога пишувам, допишувам, запишувам или препишувам. Еднакво кога физички се...

Живуркањето

Ќе дојдат некои сметкаџии, ќе ти ја удрат сметката, ќе си пресметаат како може најлесно да биде по нивно, и со сила ако треба,...

За личноста и колективот

На нашево време му се потребни силни личности кои ќе ја покренат работната и творечката енергија на колективот, кои ќе се зафатат со многубројните...

Денес и утре

Прашање на лична проценка и стручна односно експертска оценка: вчера е многу помалку денес отколку денес вчера, а денес е помалку утре отколку утре...

Политичкото квазилидерство

Ако не му се застане на патот, ако навреме не се открие и не се отфрли, политичкото квазилидерство може да заведе, може да ја...