Почетна Љупчо Димитровски

Љупчо Димитровски

Љупчо Димитровски
македонски мислител и книжевник од Македонија
Моето создавање, низ годините, и денес – се наоѓа тука

ЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 161-165

161. Крвава река Потекла крвава река во пустелија. 162. Злостор Се случи насилна смрт на човек. 163. Поматување Поматиле ум за свое безуиме. 164. Вардење Вардам моја трага во смртно...

ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 21

21. Пензионерско достоинствено живуркање на мислител и книжевник(Јас како пример) Што значи да живуркаш достоинствено како пензионер? Значи да имаш пензија недоволна за достоинствен или пристоен...

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 336-340

336. Токмак Си пробива токмак патсо токмак во камена земја. 337. Мудрец Зборува мудрец вистиназа свет со смирни животи. 338. Застрашени Едни застрашени луѓеживуркаат задоволни. 339. Итрина Игра небрежно неговата итринадури...

ПОЈ НА ПТИЦИ ВО ЛЕТ И ПОЈ НА ДЕТЕ ВО ИГРА, апстрактна поезија/немски песни,...

ПОЈ НА ДЕТЕ ВО ИГРА, 32 2. Бадрини мадрини кадрини,солсити долсити голсити,идроман колдроман одроман,туф, круф, суф. Огладата погладата одгладата,желасина жерамина жедакина,пририци мирици дурици,блаф, клаф, шлаф. Аченија влаченија саченија,уземиси...

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, роман, 10

10.  Лица Монолог Ма и Ѕе меѓу многу лица на утрина, со многу лица пред светол ден. Токму така: меѓу со многу. Зошто и како си...

НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 580-604

580. Прајш добро кога можиш, но никогаш и никому не му прајш лошо. 581. Вреди и љубов шо не се возвраќа. 582. Не ќе је на...