Самарџијата што ги криел парите во самарот

0
Двоица самарџии си биле ортаци; еднио бил женет, а другио беќар, и името му било на беќарот Петко. Петко што пара ќе си добиел,...

Куменџијата што си скршил ногата

0
Си бил еден куменџија многу сиромав. Беше ошол на туѓина за да спечалит пари, да на старост пораат да живеит. Еден ден беше си...

Има нешто судбинско…

0
Судбината се разбира како „вкупност од настани што му се случуваат на човекот, ако тие без негова волја и можности се променат, а имаат...

За ќурчиите- лисичарскиот еснаф

0
Лисичарите освем што купуаат од чаршија кожи од лисици, од волци, од јазоец, од видри и од друзи животни, купуаат и од Прусија од...
крава krava

Кој како му мисли на комшијата, тоа ќе му го даји Госпо нему

0
Одејќи св. Јоан при Бога да му се моли на Бога за некој луѓе сиромаси, го стрел на пато некој сиромав чоек и откоа...
);