Потребно време за читање: < 1 минута

161. Крвава река

Потекла крвава река во пустелија.

162. Злостор

Се случи насилна смрт на човек.

163. Поматување

Поматиле ум за свое безуиме.

164. Вардење

Вардам моја трага во смртно невреме.

165. Слепци

Се собрале слепци на непрегледни буништа.