Сонцева крв

  СОНЦЕВА КРВ ЗА ЉУБОВИ И ДОБЛЕСТИ, Две сонца, метафизички роман

  57. Одново, никој не знае по колку години, собра Сонцева крв ближни околу својата претсмртна постела, во доцен ноќен час. Им раскажува со преуморен глас: -Ближни...

  СОНЦЕВА КРВ ЗА ЉУБОВИ И ДОБЛЕСТИ, За доблести, метафизички роман

  56. Ѝ прикажува на насобрана толпа мажи и жени, млади, возрасни и стари, белокожи, жолтокожи, црвенокожи, косести, ќелави, брадосани, мустаќести, голобради, голи и облечени во...

  СОНЦЕВА КРВ ЗА ЉУБОВИ И ДОБЛЕСТИ, За доблести, метафизички роман

  55. Александар III Македонски, Сонцева крв и Македон во еден миг се во древната македонска престолнина Пела, во Егејска Македонија, родниот град на Филип II...

  СОНЦЕВА КРВ ЗА ЉУБОВИ И ДОБЛЕСТИ, За доблести, метафизички роман

  54. Новооткриено сведоштво за Александар III Македонски од Плутарх и Квинтиј Куртиј Руф (при подолг заеднички престој на Аристотел, Сонцева крв и Александар во Билазора): Аристотел...

  СОНЦЕВА КРВ ЗА ЉУБОВИ И ДОБЛЕСТИ, За доблести, метафизички роман

  53. Хералдичарите Сон Исконски и Извор Темјанов заедно детално го проучија најважното и најбележитото оружје на војската на Александар III Македонски. Радо му зборуваат за...

  СОНЦЕВА КРВ ЗА ЉУБОВИ И ДОБЛЕСТИ, За доблести, метафизички роман

  52. Уште една енциклопедиска одредница на Македон. Oвојпат за Александар III Македонски и неговиот најдобар, најдоверлив и најсакан пријател-генералот Хефестион: Несомнено, демократската слобода на мислење и...