Политоника, епизода 4

Зошто овој наш серијал од емисии - проект од јавен интерес, не е топ листа кога таа, како форма и содржина, е основна, стожерна,...

Политоника, епизода 5

За вредностите, вредносниот систем и топ-листите бидејќи 'Ова не е топ-листа' затоа ѓто е. За вредноста: иманенција на просторно-временската димензија на секое дело, од кој...

Политоника, епизода 6

'Ова не е топ листа' ви ги предлага следниве нумери за македонската и странската топ листа во рамките на овој проект. Дали предлозиве се погодени,...

Политоника, епизода 9

Подвлекуваме- акцентираме: "Ова не е топ листа-МММ" со својата концепција претставува негација на општоприфатената функција и цел на топ- листата; нејзино сосема поинакво дефинирање; таа...

Политоника, епизода 3

...Затоа што е ова вистинската топ -листа. Затоа што сме повеќе од сигурни дека откако ќе се слушне, ќе се преслуша, ништо во врска...