ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, стихозбирка, 18

18. Народ Бил е народ во овааогнена пустошијасобранмеѓу небо и земјанекогаш неговибез траги ништенино пак неговисо сонце и месечинаи со ѕвездиза светлина од ситекон...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, стихозбирка, 17

17. Застрашени Застрашилелуѓе сонувачиво живеачкамеѓу голи камењана пустошна земјабезживотната се надеваатоти во свет соголендо коски наредениво празни гробовидолго ќе владеатсо свестана притаенине ни помислувајќидека не...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 16

16. Дело со видело Не се создаде само од себеова дело со виделона човек буден и стаменисправен и делотворендотолку што да не моженикој да му...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, стихозбирка, 15

15. Неминовно По години сушнии неплоднинеминовно е пустошијавада се рашири до крајниграници на издржливостна живот на човекнемоќен да пронајденов изворза свое постоењево поделен светмеѓу светлина...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 14, стихозбирка

14. Понори Пред човек понорзад човек понор во човек понора како стасал на овој врв а какоа како ќе слезе од него а какопонори ненадејни...

ОГОН ВО ПУСТОШИЈА, Луѓе, 13, стихозбирка

13. Оти било Било според трагите во стенивекамењава и запустенава земјаво овој просторсо време некогашно и сегашноа и според знаците и гласовитево расфрланиве соголени...