Почетна Дела во создавање МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ

МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ

  МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ, поезија/припеви, 98-101

  98. Книга во прашина Сè уште незадушенаод прашина во мраккнига што уштене ја напишал никој;а никој не се обиделда си одговорини зошто е без насловни...

  МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ, поезија/припеви, 94-97

  94. Со лесно Да минува сè што есо леснои време и години животдо смрт,па макар никој потоада не се ни прашувазошто живеел. 95. Слики Се редат на...

  МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ, поезија/припеви, 91-93

  91. Нешто Што ли е ова нештошто изртело на сонцеи ко да ќе летнекон свој небосклон?Ми личи на тревкаплевелнакоја нигде со мененема да заживее. 92. Слабак Од...

  МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ, поезија/припеви, 88-90

  88. Страна На која страна ти,а на која страна јас,секој со себе да стасадо кај што наумил?На која било странајас и ти заеднопреуморни од сомнежи,меѓу...

  МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ, поезија/припеви, 85-87

  85. Питомина Тивок, смирен, спокоенпредел,жив, игрив, распеан;сончев, месечев, ѕвезденпредел,жизнен, делотворен;пределво кого оти има раѓачкаима и умирачка. 86. Леснина Паднало семе од неболесно, весело, грижнона педа плодна земјамеѓу...

  МЕНИ НА ИГРИ ЗБОРОВНИ, поезија/припеви, 82-84

  82. Како Вака веќе не во сонист од почеток докрајпред планина којаштотуку не распукаланаполуи не се струполилаврз празни куќии пеплосани огништа. 83. Млади луѓе Се собрале млади...