Почетна Дела во создавање КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

  Завештание Моево претставување на Дамјан Истиноски, поточно исказ за него, кој го нарекувам роман иако нема класично дејствие и животност, ниту којзнае какво детализирање на...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XLIII

  XLIII Заклучувам Дефинитивно, Колумнистот-Гласномисленикот Дамјан од Истин, мислителот и творецот Дамјан Истиноски и мојот најблизок пријател самотник Дамјан беше, е, можеби е и можеби веќе...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XLII

  XLII Дамјан од Истин мртов Веќе подолго време ни трага ни глас од Дамјан Истиноски! Ќе да има четири-пет месеци! Кога не ми се јави веќе...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XLI

  XLI Нашата последна средба Молчеше додека се искачувавме по неговата врвица и додека не се одморивме на неговиот врв, на планината која ја вика Тежест. Ме...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XL

  XL Меѓу заумен и стварен свет Мошне интересно стојалиште на Дамјан Истиноски и Дамјан Колумнистот за творештвото воопшто, посебно за книжевното: „Секое дело, посебно секое книжевно...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXIX

  XXXIX Преобразби Бил Дамјан од Истин, беше Дамјан Истиноски, е Дамјан Гласномисленикот или Колумнистот. Истиноски и Гласнимисленикот или Колумнистот често наспоредно, па и едновремено. Тие...