Snack култура

Во време во кое владеат хектиката и дисконтинуираните промени настана и тн. snack култура. Станува збор за филозофија на деловност и комуницирање темелена на привремени...

Најчестите грешки во маркетиншката стратегија

Се смета дека секое претпријатие, од кој било тип, од која било бизнис сфера, има две основни функции: маркетинг и иновација. Притоа, иновацијата не...