Потребно време за читање: < 1 минута

45.

Але бале, ила гила,
тека века, мола стола.

Еде бреде, гана клана,
идра пидра, олна колна.

Ухла зухла, јаска краска,
рона брона, зела мрела.

Датка сатка, фена грена,
приста влиста, лата чата.