Crkva Sv. Gjorgji Kratovski Црква „Св. Ѓорѓи Кратовски“
Потребно време за читање: < 1 минута

Црква „Св. Ѓорѓи Кратовски“ е сместена во долниот дел на градот, близу Кратовска Река, до Автобуската станица во Кратово, во дворот на некогашните стари градски гробишта. Црквата била изградена во 1925 година во чест на Св. Ѓорѓи Кратовски, кој бил прогласен за заштитник на градот во 2002 година од страна на Советот на општина Кратово.

Сликата на овој маченик била пронајдена под тули при реновирање на куќата за која се верувало дека била неговата родна куќа. Подоцна, зографот Димитар Папрадишки сликата ја пресликал во црквата во Кратово, како и во црквата „Рождество на Пресвета Богородица“ во Скопје.

Спо­ред ка­жу­ва­ња­та на по­ста­ри­те кра­тов­ци, сли­ка­та на овој ма­че­ник би­ла про­нај­де­на под ту­ли­те при ре­но­ви­ра­ње на ку­ќа­та за ко­ја се ве­ру­ва де­ка во неа жи­ве­ел св. Ѓор­ѓи. На неа, пи­шу­ва­ло „Ова е мо­јот син, за­па­лен за­ра­ди Хри­ста во Со­фи­ја“. Сли­ка­та би­ла од­не­се­на од же­на­та по име Ма­ра Лоп­ка, ко­ја ја ку­пи­ла ку­ќа­та, во цр­ква­та по­све­те­на на овој ма­че­ник во Кра­то­во и би­ла пре­да­де­на на то­гаш­ни­от ар­хи­је­реј­ски на­мес­ник, све­ште­ни­кот Ни­ко­ла Јо­ви­че­виќ.

Прочитај и за ... >>  Кочо Рацин

Автор: Гордана Јанакиевска

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here