„Паметна куќа” (Smart House)

Интелигенцијата на куќата се базира на два концепта: првиот се однесува на електронските и информатичките системи кои се битни елементи на проектот, а другиот...
stockholm urban eko zivot

Урбан еко живот

Новите истражувања и опити, сознанија и решенија се повеќе го затврдуваат ставот дека сепак има перспектива за урбаниот човек. Тој не само што од...
штедливи сијалици stedlivi sijalici

Штедливи сијалици? Не, благодарам!

Иако до крајот на годинава во државите на Европската унија, Австралија и Калифорнија ќе биде невозможно во продавниците да се купат класични сијалици, зашто...

Урбаниот систем на Германија

Што е урбан систем? Постојат бројни дефиниции, но една е најпризнаена: збир на градови меѓусебно поврзани со интеракции. Неговиот развој е најнепосредно поврзан токму со...
Избор: живот во град или надвор од него

Избор: живот во град или надвор од него

Сте размислувале ли колку е опасен градскиот живот? Не е? Размислете зошто (нај)богатите во развиениот свет живеат (по)далеку од урбаните (милионски) центри. Можеби ќе ве разуверат...
urban zivot урбан живот

Уште една предупреда: Животот во градот не само опасен, туку и погубен за здравјето!

И досега пишувавме- пренесувавме сознанија, односно резултати од научни истражувања, но најновите предизвикуваат крајна загриженост и преземање на лични мерки на заштита, од кои...