филозоф filozof

Од филозоф до филозофски

Многу или малку филозофи во нашево време? Многу или малку филозофија? Премногу филозофисти во бизнисот и политиката? Кој како ќе земе, кој како ќе...
крава krava

Кој како му мисли на комшијата, тоа ќе му го даји Госпо нему

Одејќи св. Јоан при Бога да му се моли на Бога за некој луѓе сиромаси, го стрел на пато некој сиромав чоек и откоа...
badnik, бадник

Песни на Коледе

Еве што запишал најголемиот собирач на народни умотворби Марко К. Цепенков: На 23 декемврија вечерта, спроти 24-и, ќе се збираат децата стред село или стред...