Томе Арсовски Tome Arsovski

Отворена страница на постој и опстој

0
(Томе Арсовски: „Куќа на четири ветра“, Македонска книга, Скопје, 1991) Еден роман кој може да задоволи и построги критериуми, а не само просечно читателско љубопитство,...
Анатолиј Приставкин Anatolij Pristavkin

Горчливи детски години

0
(Анатолиј Приставкин: „Ноќеваше облачето бело“, Култура, Скопје 1991) Станува збор за роман од современ руски писател со кога се запознаваме за првпат, а во превод...
);