ЕДНОСТИ II

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  36. Огледување Се огледувам во нова виделина.   37. Маж и жена Маж и жена низ нежни цвеќиња.   38. Урнатина Од дамнина урнатина на сонце.   39. Војна за крај Сега војна по...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  336. Умност Таа слуша, таа гледа, таа молчи.   337. Здрав дух Дамна совладал сурова стварност.   338. Трносана врвица Боси и папсани по трносана врвица.   339. Туѓинци Туѓинци околу родно огниште.   340. Одрон Одрон...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  11. Заскитавме Заскитавме сами во беспатје.   12. Стои На ветромет врв до небо извишен.   13. Едни Едни сме секогаш пред силници.   14. Непростливо Со народ без народ непростливо.   15. Подобро Јас со мој...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  46. Брзаница Брзаат луѓе и мрави на сите страни.   47. Лека-полека Само навреме лека-полека.   48. Тежест Уште на нозе под самотна тежест.   49. Сила Се собрала сила за насилие.   50. Плавно Сè плавно...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  331. Творец и сонцето Творец на свое место под сонцето.   332. Жртва Жртвувам време до пред негов крај.   333. Лагоден миг Во мигов без нешто за ништо.   334. Крадеж Украде мој...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  196. Пресврт Конечно што беше и многу и малку.   197. Ново време Прифаќаш дека не си од вчера.   198. Трајноста Постоење во трага на постоење.   199. Заедно уште Што поблизу...