Политоника, епизода 5

За вредностите, вредносниот систем и топ-листите бидејќи 'Ова не е топ-листа' затоа ѓто е. За вредноста: иманенција на просторно-временската димензија на секое дело, од кој...

Политоника, епизода 4

Зошто овој наш серијал од емисии - проект од јавен интерес, не е топ листа кога таа, како форма и содржина, е основна, стожерна,...

Политоника, епизода 3

...Затоа што е ова вистинската топ -листа. Затоа што сме повеќе од сигурни дека откако ќе се слушне, ќе се преслуша, ништо во врска...

Политоника, епизода 2

Она што е да не е, и она што не е да е. Можно ли е? Зошто не? Ова е топ листа (МММ) затоа што...

Политоника, епизода 1

Топ-листите се мошне раширени, прифатени форми на презентација, афирмација, но и рангирање на музичкото, и не само на музичкото творештво. Една од причините за тоа...