Политоника, епизода 9

Подвлекуваме- акцентираме: "Ова не е топ листа-МММ" со својата концепција претставува негација на општоприфатената функција и цел на топ- листата; нејзино сосема поинакво дефинирање; таа...

Политоника, епизода 5

За вредностите, вредносниот систем и топ-листите бидејќи 'Ова не е топ-листа' затоа ѓто е. За вредноста: иманенција на просторно-временската димензија на секое дело, од кој...

Политоника, епизода 1

Топ-листите се мошне раширени, прифатени форми на презентација, афирмација, но и рангирање на музичкото, и не само на музичкото творештво. Една од причините за тоа...

Политоника, епизода 2

Она што е да не е, и она што не е да е. Можно ли е? Зошто не? Ова е топ листа (МММ) затоа што...

Политоника, епизода 3

...Затоа што е ова вистинската топ -листа. Затоа што сме повеќе од сигурни дека откако ќе се слушне, ќе се преслуша, ништо во врска...