Почетна Дела во создавање ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ , апстрактна поезија/немски песни

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ , апстрактна поезија/немски песни

  ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Хорски пој, апстрактна поезија/немски песни, 59

  ХОРСКИ ПОЈ 59. Химнична песна Ај гринда ај палос ај тратек, Ле блесник ле сита ле јасез,Та иневол та рекре та одета. Ври дилини ври орини ври,Пон канекло...

  ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 58

  58. Убавина Искер млагли ет сникарес,Кродба јабер дес улдрикен,Глитикни окра је апреклад,Фразалот либни сит ежеде,Прокетред миси ос радрај;Болосан цлемка уб изврен,Чекливро елдит гер џатро,Лилимкут власа...

  ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 57

  57. Препознавање Лилалеј осникар брес хин,прикнаси јеска авлур исет,рагранеј изниви тена длас,едрокај мламле зрави агел. Трисалој вриба фраке реги,Ублина гленик цриц ѓоала,Ќреклитиј астер олин јида,Шинтиро жолис...

  ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 56

  56. Возбуда Кринела бринела задинела,Остранек докранек јаланек,Гребасно тренасно перасно. Устерни пустерни лусмени,Илинкет прилинкет екикет,Дамистор каристор нистор. Јалмени пралмени тармени,Роротон кроротон осонтон,Агригас стратигас ендигас. Хелкедир хренкедир хедир,Бустекат арустекат тесекат,Цанијак...

  ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 55

  55. Бран Гроголи шурнечки јаг злиско,Авластан тлистана сег понет,Хареве идрикло бер рараран,Длибри окленас цив емилиса,Фладек пенијати гла уралети,Млизисин јулик тод желдане,Лакатерица делон ѕум одина.

  ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 54

  54. Пред Ринкал длоса ете,Агин усолит вие,Слибил бека јас,Одрикс трег нема,Илава плис живо,Дерик трос колку,Млисон штрес јас,Беденија ли може.