Потребно време за читање: < 1 минута

231. Којзнае

Некако ќе бидам кога ќе бидам.

232. Меѓу

Искра меѓу излитен збор и знак.

233. Склоност

Подолго кон раѓање по растење.

234. Требен

Он ни е требен за темелност.

235. Иктиза

Имаме иктиза од леб и земја.