Покосница од брадосан

Потсетување (научено, а можеби (под)заборавено) на основното за општонародната и дијалектната лексија. Општонародна ја сочинува основата на зборовниот состав. Се разликуваат 3 групи: разговорна-зборови кои...