Историја на пивото

Не може со сигурност да се каже кога точно започнало производството на пиво.Најстарите докази за пиварство се од пред 6.000 години, а им се...

Мажите и часовниците

Дали моделот на часовниците што ги носат мажите нешто зборуваат за нив? Одговорот е позитивен, а притоа е многу важно да се има предвид...

Експресионизам

(Автор на сликата: Никола Мартиноски)Живее ли експресионизмот денес, како дел од мултиуметноста или постмодерната или...?Се разбира, пред сѐ со мошне богатата и голема уметничка оставнина...

Основни сознанија за доброто

Тоа е она кон што се стремиме како кон извор на уживање, задоволство, среќа; она што го унапредува животот на поединецот или заедницата; она...

Творечката индивидуалност и оригиналноста

Основното значење на индивидуалноста е неделивост. Се дефинира како: збир на особини и ознаки со помош на кои некое суштество-битие се покажува како своевидно,...

Крсте П. Мисирков за македонската култура и историја

„Нашата увереност не само во нашето национално самозачувување, туку и во триумфот на општомакедонскиот идеал за независна Македонија, како што го имам речено тоа...

20 години на WWW

Пред 20 години еден текст придонесе за раѓање на World Wide Web сервисот на Интернет. Имено,  во март 1989- та година Тим Бернерс- Ли...