Надреализам

Основни сознанија:Надреализмот (франц. surrealisme) е уметност на „надстварноста“, уметнички правец кој тендира кон спотнано, надреално, нерационално бележење на потсвесните доживувања.Се појави во Франција во...

Правец во уметноста: Фовизам

Тој е близок на експресионизмот кој прекинува со ликовните конвенции, со дескрипцијата на видената стварност, со теоретизирањето, а инсистира на полна афирмација на индивидуалноста....

Што е Сезам?

„Сезам“ најчесто се врзува за една волшебна формула -„Сезаме, отвори се!“, од приказната за разбојникот Али Баба и неговите 40-мина разбојници. Ја изговарал само...

Основно за самоволието и моќта

Во поширока смисла, самоволието се разбира како манифестација и примена на неограничена волја на поединец или група, наспроти усвоените и важечки општествени норми. Примената...

За времето како филозофски поим

За разлика од просторот како димензија на сушноста, кој овозможува опстанок на битијата едни покрај други, времето е димензија на последователност на битијата едни...

За политичката мисла и политичката држава

Политичката мисла е во тесна врска со развојот на општеството како широко одредувачка рамка во која се одвиваат политичките процеси, а кои на своевиден начин...

Болки во нозете

Честа болка кај возрасните: болки во нозете. Како да се спречат?Голем број луѓе, почесто во поодминати години, често се жалат на болки во нозете,...

Ден и ноќ

Skip to content