Правец во уметноста: Фовизам

Тој е близок на експресионизмот кој прекинува со ликовните конвенции, со дескрипцијата на видената стварност, со теоретизирањето, а инсистира на полна афирмација на индивидуалноста....

Што е Сезам?

„Сезам“ најчесто се врзува за една волшебна формула -„Сезаме, отвори се!“, од приказната за разбојникот Али Баба и неговите 40-мина разбојници. Ја изговарал само...

Основно за самоволието и моќта

Во поширока смисла, самоволието се разбира како манифестација и примена на неограничена волја на поединец или група, наспроти усвоените и важечки општествени норми. Примената...

За времето како филозофски поим

За разлика од просторот како димензија на сушноста, кој овозможува опстанок на битијата едни покрај други, времето е димензија на последователност на битијата едни...

За политичката мисла и политичката држава

Политичката мисла е во тесна врска со развојот на општеството како широко одредувачка рамка во која се одвиваат политичките процеси, а кои на своевиден начин...

Образованието и високата уметност

Арнолд Хаузер е австриски етсетичар и историчар на уметноста, од унгарско потекло. Ја нагласува потребата од социолошка анализа во историјата на уметноста, но еедновремено...