Безработица/Невработеност

Безработицата или невработеноста е присутна во поголема или помара мера во секое општество, во сите држави, без можност целосно да се совлада. Се чини...

Економски науки

Станува збор за општествени науки кои ги проучуваат односите помеѓу луѓето во процесот на производството, размената и потрошувачката на материјални добра. Тие ја проучуваат...

Инвестиции

Во најширока смисла, под нив се подразбира секоја употреба на средства (фондови) како капитал или нивно претворање во барања за доход. Инвестициите можат да се...